بارگذاری

تعامل و ارتباط با مخاطب در ارائه محتوا:

بسیاری از سخنرانان سعی میکنند با استفاده از تکنیک پرسش و پاسخ با مخاطبین خود وارد تعامل شوند. اما در ارتباط با مخاطب باید مراقب باشید. چرا اگر مخاطب احساس کند که شما به حریم شخصی او تعرض میکنید از شما فاصله میگیرد. بخصوص وقتی در جمع مورد پرسش و سین جین از طرف شما قرار میگیرند..
توجه کنید آدم های حرفه ای را به بازی های ساده نگیرید.. آدم های ساده برای بازی های ساده و آدم های حرفه ای برای بازی های حرفه ای.. آدم های حرفه ای را درگیر اعداد و ارقام کنید. برای ایجاد ارتباط، آنها را درگیر صحت سنجی مطالب کنید که خودتان ارائه میدهید تا احساس کنند چیزی را میتوانند پیدا کنند و به شما بگویند، که خودتان ندارید. تا حس و گاردشان نسبت به شما بهتر شود.

هیچ فرمول خاصی وجود ندارد!

داشتن ارتباط با مخاطب هنگام ارائه محتوا و سخنوری و تاثیر بر افراد همیشه از نگرانی های سخنرانان و افراد در جمع بوده است. همه به دنبال یک راهکار کلی و یک فرمول جادویی ساده برای موفقیت در سخنوری و جذاب شدن بیانمان میگردیم. اما محتواهای مختلف جنبه های مختلفی برای ارائه دارند که باید رعایت کرد و هیچ فرمولی وجود ندارد که یک محتوا را با یک تیپ جماعت خاص همه جا به یک صورت بتوانید ارایه کنید. اینکه شما در چه شرایط آب و هوایی باشید، در چه محیطی باشید، چه محتوایی را ارائه میکنید چند نفر مخاطب دارید، چه عوامل مزاحمی وجود دارد و حال و هوای مخاطبین چگونه است… همه و همه در ارتباط موثر با مخاطب هنگام ارائه محتوا و سخنوری تاثیر گذارند… پس عجله نکنید و با تکرار و تمرین سخنوری در جمع را یاد بگیرید.

پست های مرتبط