بارگذاری

نوع ارائه محتوا به نوع محتوای ما بستگی دارد. نوع ارائه محتوای آموزشی ارائه متفاوتی را میطلبد. در محتوای آموزشی باید مطمئن شوید افرادی که صحبت شما را میشنوند واقعا آن را فهمیده اند یا نه.. وگرنه آموزش های بعدی تان روی زمین میماند! این نوع ارائه محتوا باید با مثال های متنوع تجهیز شود. حتما از مرور و تکرار استفاده کنید تا مطمئن شوید همه آن را متوجه شده اند. نباید سریع از روی مطالب عبور کنید. معمولا اگر افراد چیزی را چندین بار بشنوند و چندبار به صورت های متفاوت بشنوند احتمال اینکه چیزی از آن متوجه شوند و بعدا آن را پیگیری کنند بیشتر میشود. دربهترین حالت اگر از چندزاویه به محتوای خودتان پرداخته باشید میتوانید مطمئن شوید که حداقل یکی از آن موارد را مخاطبتان درک کرده است.

بیان جذاب صحبت در جمع (محتوا در سخنوری-قسمت سوم)

باید طوری مطالب را بیان کنید که طرف مقابل دانش جذب آن را داشته باشد.. اگر مخاطب شما نتواند صحبت شما را درک کند به معنی این نیست که شما فرد حرفه ای و متخصصی هستید بلکه به این معنی است که خوب صحبت نمیکنید. در ارائه محتوا درست عمل نکردید و نمیتوانید با مخاطب تان ارتباط بگیرید.
خلاصه اینکه در سطح دانش مخاطب تان صحبت کنید. هرمحتوایی را اگر طوری بیان کنید که مخاطب قدرت جذبش را نداشته باشد، محتوای شما روی زمین میماند!

پست های مرتبط