بارگذاری

صحبت در جمع نوع جدیدی از ارائه محتوا است که با صحبت کردن با اطرافیانتان تفاوت دارد. وقتی داریم برای جمع صحبت میکنیم باید محتوا را طوری بیان کنیم که همه افراد جمع احساس کنند این مطلب برایشان جالب. و شما با اعتقاد و از صمیم قلب درباره آن صحبت میکنید. پس به محتوایی که ارائه میکنید اعتقاد داشته باشید. تفاوت یک سخنور حرفه ای و غیر حرفه ای این است که محتوا را طوری بیان میکند که انگار واقعا آن محتوا را قبول دارد. درحالی که ممکن است آن را قبول نداشته باشد! در حالت کسانی که به شما گوش میدهند مجذوب شما میشوند.

بیان جذاب صحبت در جمع (محتوا در سخنوری-قسمت سوم)

گروهی دیگر از مخاطبان وجود دارند که برایشان محتوای صحبت در جمع اهمیتی ندارد. مهم نیست چه میگویید فقط مهم است که جذاب صحبت کنید تا حواسشان پرت شما شود. فقط به نوع بیان شما جذب میشوند. مانند صحبت های در مجامع عمومی که صرفا برای خوب گذراندن وقت صورت میگیرد. محتوا میتواند هرچیز باشد و بیش از همه مهارت شما در فن بیان تاثیر گذار خواهد بود. دراین جمع ها باید جذاب صحبت کنیم البته نباید سبک به نظر برسیم. طوری که وقتی از ما جدا شدند حتی اگر یادشان نباشد چه حرف هایی زدیم؛ یادشان باشد که به آنها خوش گذشته است.

پست های مرتبط