بارگذاری

نکات مهمی که رو نظر داورا تاثیر داره رو بخونید و خودتونو برای یه مسابقه مهیج آماده کنید.

جدول امتیاز دهی مسابقه

جدول امتیاز دهی بخش ویژه دانش آموزان ناشنوا